Disclaimer 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dhnc.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Den Haag NIeuw Centrum. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Den Haag NIeuw Centrum is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Den Haag NIeuw Centrum.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Den Haag NIeuw Centrum te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Den Haag NIeuw Centrum streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Den Haag NIeuw Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websitesstaat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dhnc.nl op deze pagina.